अनुकंपाबाबत एकत्रीत माहिती| compassion information

web अनुकंपा

भाग – एक  प्रस्तावना:- शासकीय सेवेत असताना अधिकारी/कर्मचारी दिवंगत झाल्यास अथवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे शासकीय सेवा करण्यास वैद्यकीय दृष्ट्टया कायमचा असमर्थ ठरल्यामुळे रुग्णता सेवा निवृत्त झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर ओढावण्या-या आर्थिक आपत्तीत कुटुंबिंयांना तातडीने मदत मिळण्याच्या उद्देशाने सन 1976 साली प्रथमित: अनुकंपा नियुक्तीची योजना लागू  केली. या योजनेमध्ये शासन निर्णय दि. 26.10.1994 अन्वये अनुकंपा तत्वावर … Read more