दिव्यांग आरक्षण व माहिती| Divyang Reservation & Information

आरक्षण web दिव्यांग

भाग – एक प्रस्तावना:- दिव्यांग व्यक्तीसाठी  दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disability Act,2016) हा संसदेने पारीत केला आहे. यामध्ये 21 श्रेणी आहे. याआगोदर 1995 चा कायदा होता. आता शासकीय नोकरीसाठी दिव्यांगाना 4 टकके आरक्षण देण्यात आले आहे. हे आरक्षण अ ते ड पदासाठी सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये आहे. स्थानिक संस्थामध्ये  दिव्यांग … Read more