मुंबई वित्तीय नियम-1959 | Bombay Financial Rules-1959

मुंबई वित्तीय नियम-1959 | Bombay Financial Rules-1959

प्रस्तावना:- मुंबई वित्तीय नियम-1959 | Bombay Financial Rules-1959 यामधील नियम हे वित्तीय नियम आहे. या नियमानुसार वित्त संबंधी कार्यवाही करावी लागते. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना अग्रिम या नियमानुसार देय करण्यात येते.या नियमाची माहिती खालील प्रमाणे आहे अ) मुंबई वित्तीय नियम-1959 Book  ब)Bombay Financial Rules-1959 Book क)मुंबई वित्तीय नियम-1959 PPT ड)मुंबई वित्तीय नियम-1959 PPT 1. शासकीय रकमा … Read more