संगणक अर्हताI Computer Exam For Maharashtra Government Employees

25E0 25A4 25B8 25E0 25A4 2582 25E0 25A4 2597 संगणक अर्हता

शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात संगणाकाचा तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. गट अ,ब व क मधील शासकीय कर्मचारी यांना संगणक हाताळण्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्ट्टीकोनातून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. हा … Read more