जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू होणारच | The old retirement plan will be implemented

शासनाने 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” (Defined Contribution Pension Scheme) लागू करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने सूचनानुसार राज्य शासनांनादेखील “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना”मध्ये  सहभागी होण्याची विकल्प उपलब्ध असेल. हे राज्य शासन ठरवेल.  केंद्र शासनाने  निवृत्तीवेतन निधीचे व्यवस्थापन व विनियमन करण्यासाठी एका स्वंतत्र “निवृतीवेतन निधी विनियामक … Read more

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना|Defined Contribution Pension Scheme|राष्ट्रीय निवृत्ती योजना|National Pension System

nps 2Bphoto राष्ट्रीय निवृत्ती योजना

  प्रस्तावना:- शासनाने  1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना” (Defined Contribution Pension Scheme) लागू करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने सूचनानुसार राज्य शासनांनादेखील  “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना”मध्ये  सहभागी होण्याची विकल्प उपलब्ध असेल. हे राज्य शासन ठरवेल. केंद्र शासनाने  निवृत्तीवेतन निधीचे व्यवस्थापन व विनियमन करण्यासाठी एका स्वंतत्र “निवृतीवेतन … Read more