मोटार कार/सायकलची व्याजाची परिगणना|Motorcycle |Motor Car Interest

25E0 25A4 25AE 25E0 25A5 258B 25E0 25A4 259F 25E0 25A4 25BE 25E0 25A4 25B0 2B 25E0 25A4 25B5 25E0 25A5 258D 25E0 25A4 25AF 25E0 25A4 25BE 25E0 25A4 259C11 व्याजाची परिगणना

प्रस्तावना: – मुंबई वित्तीय अग्रिम-१९५९ च्या नियम  136,137 व 139  अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या मोटार कार/ मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अग्रिमावरील व्याजाची परिगणना खालीलप्रमाणे शासन निर्णयाप्रमाणे दर वर्षी निश्च‍ित करण्यात येते. जोपर्यंत शासन निर्णय येत नाही तोपर्यंत जो व्याजाचा दर मोटार … Read more

मोटार सायकल / कार अग्रीम |motor car advance for Maharashtra Government Employees

प्रस्तावना:-सातवा वेतन आयोगानुसार मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावयाच्या अग्रिममध्ये दि.09/11/2023 च्या शासन निर्णयानुसार वाढ करण्यात आली आहे. अटी व शर्ती साठी शासन निर्णय पाहवा. शासन निर्णय दि.20/08/2014 व  दि.09/11/2023 नुसार नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व दिव्यांग … Read more