मोटार कार/सायकलची व्याजाची परिगणना|Motorcycle |Motor Car Interest

प्रस्तावना: – मुंबई वित्तीय अग्रिम-१९५९ च्या नियम  136,137 व 139  अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या मोटार कार/ मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अग्रिमावरील व्याजाची परिगणना खालीलप्रमाणे शासन निर्णयाप्रमाणे दर वर्षी निश्च‍ित करण्यात येते. जोपर्यंत शासन निर्णय येत नाही तोपर्यंत जो व्याजाचा दर मोटार कार/सायकलसाठी आहे.त्या प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
ज्या आर्थ‍िक वर्षात मोटार कार/ मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अग्रिम मंजूर केले आहे त्यावर्षासाठी जो व्याज दर मोटार कार/सायकलसाठी आहे तो व्याज दर मुददल संपल्यावर लागू राहील. उदा:- सन 2015 मध्ये मोटार कार अग्रिम कर्मचाऱ्यास देण्यात आले तर सन 2015 मध्ये जो व्याज दर असेल त्या दराने व्याजाची वसूली शासन परिपत्रक दि.05/05/2000 नुसार दिलेल्या सूत्राप्रमाणे करण्यात येते.
व्याजाची परिगणना खालील दराप्रमाणे करण्यात यावी.

 

अ.क्र.

वर्ष

मोटार-कार

 व्याज दर

मोटार-सायकल/स्कूटर/

मोपेड/तीन चाकी 

स्वंयचलित सायकल

व्याज दर

शासन निर्णय दिनांक

1

    01/04/2003               ते                     31/03/2009

11.5%

8%

दिनांक-25/09/2003

दिनांक-06/01/2007

दिनांक-16/11/2007

दिनांक-01/01/2009

2

01/04/2010 ते 31/03/2011

12%

9%

दिनांक-24/06/2010

3

01/04/2011  

 ते  

16/10/2023

11.5%

9%

दिनांक-10/05/2012

दिनांक-10/04/2014

दिनांक-01/09/2015

दिनांक-27/04/2017

दिनांक-13/08/2020

4

17/10/2023  

 ते  

आजपर्यंत

 

10%

9%

 

motor cycle 09/11/2023

motor car 17/10/2023

टीप :- सायकलचा व्याज दर देण्यात आला नाही. आता सायकल साठी व्याज आकारण्यात येत नाही.

उदा :- श्री राऊत यांना 01/04/2015 रोजी रुपये 60000/- मेाटार-सायकल अग्रिम मिळाले. राऊत यांना मुददल व व्याजासह किती रक्कम शासनास जमा करावे लागेल.मोटार कार/सायकलसाठी व्याजाचा दर हा 01/04/2015 रोजी 9% होता.

= शा.नि. 2014 प्रमाणे अग्रिमाची वसूली व्याजासह 60 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम अग्रिम व नंतर व्याज वसूल करण्यात यावे.

श्री राऊत यांचे मासिक मुददल रुपये 1200/- प्रमाणे 50 हप्त्यात कपात करण्यात आली आहे. व्याजाची परिगणना खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

 

मोटार सायकल व्याजाची परिगणना

=

N(N+1) 

X

M

X

R

2

12

100

=

50(51)

X

1200

X

9

2

12

100

=

1275

X

10800

1200

=

13770000

1200

=

11475

व्याजाची परिगणना केल्यानंतर रुपये-11475 व्याज आले आहे. व्याजाचा हप्ता 11475/9=1275. श्री राऊत यांना 1275 प्रमाणे 9 हपत्यात वसुली करण्यात येईल. मुददलाचे 1200 x 50 =60000/- व 1275 x 9 = 11475/- एकूण 59 हत्यात =60000+11475 = 71475/- एवढी रक्कम  (मुददल व व्याज) श्री राऊत यांच्या पगारातून कपात करण्यात येईल.

टीप :- जो पर्यंत अग्रिम धारकाच्या खात्यात अग्रिम जमा होत नाही. तो पर्यंत मुददलाची रक्कम कपात करता येत नाही.

उदा:- श्री राऊत यांचा अग्रिमाचा आदेश शासनाकडून दिनांक 01.04.2015 रोजी आला आहे. श्री राऊत यांच्या  खात्यात (cmpद्वारे) दिनांक 15.06.2015 रोजी  अग्रिम जमा केले असेल तर जुलै-2015 देय ऑगस्ट-2015 च्या पगारातून मुददल कपात करण्यात येईल.

अग्र‍िम मंजूर  करताना मंबई वित्तीय नियम,1959मधील नियम 124 (बी) व वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. अग्र‍िम-1095/प्र.क्र.70/95/विनियम, दि.26.9.1997 मध्ये नमूद, तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लागू ठरणाऱ्या दंडनीय व्याजाचा उल्लेख मंजूरीच्या आदेशात करण्यात यावा.

1 thought on “मोटार कार/सायकलची व्याजाची परिगणना|Motorcycle |Motor Car Interest”

Leave a Reply