मोटार सायकल / कार अग्रीम |motor car advance for Maharashtra Government Employees

प्रस्तावना:-शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना मोटार कार,मोटार सायकल,स्कूटर,मोपेड व सायकल व दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी तीन चाकी वाहने खरेदी करण्यासाठी अग्रिम देण्यात येते. अ) मोटार कारसाठी अग्रिम :-  शासन निर्णय दि.17/07/2010 नुसार राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना नवीन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्यात येते. 1.राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे वेतन  रु.19530/- (ग्रेड वेतन वगळून) (सातव्या वेतन आयोग निरंक)पुढील वेतन घेणाऱ्या … Read more