घरबांधणी अग्रिमावरील व्याजाची परिगणना|House Building Advance Interest

व्याजाची परिगणना घरबांधणी अग्रिमावरील व्याजाची परिगणना

प्रस्तावना:- घरबांधणी अग्रिम नियम-१९६२ (मुंबई वित्तीय अग्रिम-१९५९ च्या नियम १३४ मधील परिशिष्ट-२६) अन्वये राज्य  शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या घरबांधणी अग्रिमावरील व्याजाची परिगणना एकरुप दराने  (UNI-FORM RATES) खालीलप्रमाणे दर वर्षी निश्च‍ित करण्यात येते. जोपर्यंत शासन निर्णय येत नाही तोपर्यंत जो व्याजाचा दर आहे. त्या प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या आर्थ‍िक वर्षात घरबांधणी अग्रिम मंजूर केले आहे … Read more

घरबांधणी अग्रिम|House Building Advance For Maharashtra Government Employees

HBA घरबांधणी अग्रिमावरील व्याजाची परिगणना

प्रस्तावना:- शासकीय कर्मचारी असो अजून कोणीही असो प्रत्येकाला वाटते आपल घर असाव. आता प्लॉट घेऊन घर बांधणे एवढे सोपे राहीले नाही. प्लॉट असो या तयार घर असो यांच्या किंमती प्रंचड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. कर्मचाऱ्यांस कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नसतो. म्हणुन शासनाने या सर्वाच्या विचार करुन घरबांधणी अग्रिम  सुरु केले आहे. घरबांधणी अग्रिम वित्तीय संस्थेपेक्षा या बँकेपेक्षा … Read more