घरभाडे भत्ता| स्थानिक पूरक भत्ता |Information about  House Rent Allowance & Compensatory Local Allowances

पूरक भत्ता घरभाडे भत्ता new घरभाडे भत्ता

प्रस्तावना:- राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचारी  यांची बदली ही एका शहर/गांवाकडून दुसऱ्या शहर/गावांकडे होत असते. प्रत्येक ठिकाणी शासकीय निवासस्थान मिळेलच असे नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खाजगी निवास भाडयाने घ्यावे लागते.  त्यासाठी शासनाकडून घरभाडे भत्ता देय करण्यात आला आहे.  तसेच शासकीय कर्मचारी यांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी शहरांचे/गावांचे शासन निर्णय दिनांक 16.12.2016 अन्वये  पुर्नवर्गीकरण करण्यात … Read more