मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व सूट

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण web मराठी भाषा परीक्षा

भाषा संचनालय यांची वेबसाईट *जुन्या प्रश्नपत्रीका *एतदर्थ मंडळ मराठी भाषा परीक्षांसाठी प्रश्न संच 1) राजपत्र‍ित अधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा-सुधारणा नियम-2016     शासन निर्णय दिनांक-24/05/2016 2) अधिसूचनादि.07.02.2001 3) राजपत्र‍ित अधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा दि.30/12/1987 4) वेतन वाढ रोखण्याबात दि. 18/05/2007 5) मराठी भाषापरीक्षा विहीत कालावधी मोजण्याबाबत दि. 19/11/1986 6) राजपत्र‍ित अधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा … Read more