मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व सूट

भाषा संचनालय यांची वेबसाईट

*जुन्या प्रश्नपत्रीका

*एतदर्थ मंडळ मराठी भाषा परीक्षांसाठी प्रश्न संच

1) राजपत्र‍ित अधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा-सुधारणा नियम-2016

    शासन निर्णय दिनांक-24/05/2016

2) अधिसूचनादि.07.02.2001

3) राजपत्र‍ित अधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा दि.30/12/1987

4) वेतन वाढ रोखण्याबात दि. 18/05/2007

5) मराठी भाषापरीक्षा विहीत कालावधी मोजण्याबाबत दि. 19/11/1986

6) राजपत्र‍ित अधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा‍ दि. 01/01/1993

 

7) अमराठी राजपत्र‍ितअधिकारी व अराजपत्र‍ित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा दि. 01/02/2008

Leave a Reply