गट विमा योजना व पदाचे वर्गीकरण | General Insurance Scheme and post classification

विमा येाजना व पदाचे वगीकरण गट विमा योजना

प्रस्तावना:-गट विमा योजनाबददल आगोदच माहिती देण्यात आली आहे. अधीक्षक पद (साहव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड पे 4300/-व सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-14 38600-122800) हे वर्ग क मध्ये येत असतांना गट विमा योजना मध्ये त्यांची रक्कम रु 480/- का कपात करण्यात येते? कारण शासन निर्णय दि.02/07/2002 व दि.27/05/2016 अन्वये पदाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. पाचव्या वेतन आयोगानुसार पदाचे … Read more

गट विमा योजना-1982|group insurance scheme For Maharashtra Government Employees

विमा योजना 1982 Group Insurance Scheme 1982 web गट विमा योजना

प्रस्तावना:-गट विमा योजना-1982 ही शासन निर्णय दि.26/04/1982 च्या शासन निर्णयानुसार 01/05/1982 पासून लागू करण्यात आली आहे. ही योजना सक्तीची असुन अधि/कर्मचारी ज्या दिवसासापासून सेवेत रुजू झाला. त्या दिवसापासून त्याला ही योजना लागू होते. हया योजनेचा उददेश कर्मचारी यांचा आकस्मीक मृत्यु झाला तर त्यांच्या कुटूंबास काही मदत व्हावी. ही योजना दुहेरी स्वरुपाची आहे. 1)  शासन निर्णय दि.26/04/1982 नुसार दि. … Read more