मोटार सायकल / कार अग्रीम |motor car advance for Maharashtra Government Employees

प्रस्तावना:-शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना मोटार कार,मोटार सायकल,स्कूटर,मोपेड व सायकल व दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी तीन चाकी वाहने खरेदी करण्यासाठी अग्रिम देण्यात येते.

Table of Contents

अ) मोटार कारसाठी अग्रिम :- 

शासन निर्णय दि.17/07/2010 नुसार राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना नवीन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्यात येते.

1.राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे वेतन  रु.19530/- (ग्रेड वेतन वगळून) (सातव्या वेतन आयोग निरंक)पुढील वेतन घेणाऱ्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांना अग्रिम घेता येते.

2. मुळ वेतनाच्या 8 पट किंवा  रु. 1,80,000/- किंवा मोटार कारची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जे कमी असेल ते.

3. अग्रिमाची वसूली करतांना मुददलाची रककम 100 समान मासिक हप्त्यात व त्यांनतर 60 मासिक हप्तयांत व्याजाची वसूली करावी. अग्रिमधारकाकडून सेवानिवृत्ती होण्यापूर्वी मुददल व व्याज वसूल करण्यात यावी. अशा प्रकारे हप्ते निश्चित केले जाते./जावे.

शासन निर्णय दि.20/08/2014 नुसार नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अथवा  मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी पुढील प्रमाणे  अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(ब) नवीन मोटार सायकल, दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अथवा  मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी अग्रिम :-

1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँड मधील मासिक वेतन ₹8,560/-(ग्रेड वेतन वगळून) (सातवा वेतन आयोग निरंक) अथवा अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

2) वेतन-बँड मधील मासिक वेतनाच्या 9 पट एवढी रक्कम अथवा ₹70,000/- अथवा मोटार-सायकलची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 60 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम अग्रिम नंतर व्याज वसूल करण्यात यावे.

(क) नवीन स्कूटर खरेदी करण्यासाठी अग्रिम:-

1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँड मधील मासिक वेतन ₹8,560/-(ग्रेड वेतन वगळून) (सातवा वेतन आयोग निरंक)

अग्रिम आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

2) वेतन-बँड मधील मासिक वेतनाच्या 8 पट एवढी रक्कम अथवा ₹60,000/-अथवा स्कूटरची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 48 समान मासिम हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम अग्रिम व नंतर व्याज वसूल करण्यात यावे.

(ड) नवीन मोपेड खरेदी करण्यासाठी अग्रिम :-

1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँड मधील मासिक वेतन ₹8,560/-(ग्रेड वेतन वगळून) (सातवा वेतन आयोग निरंक)

अग्रिम आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

2) वेतन-बँड मधील मासिक वेतनाच्या 3 पट एवढी रक्कम  अथवा ₹25,000/- अथवा मोपेडची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 30 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम अग्रिमव नंतर व्याज वसूल करण्यात यावे.

(इ) नवीन सायकल खरेदी करण्यासाठी अग्रिम:-

1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड वेतन ₹2,800/- अथवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा अराजप‍त्रित कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

2) ₹3,500/- अथवा सायकलची प्रत्यक्ष किंमत  (जीएसटी धरुन) यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

3) अग्रिमाची वसूली व्याजासह 10 समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी.

अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहे.

1. राजपत्रित अधिकाऱ्यांची  शासनाच्या सेवेतील  नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार करण्यात आलेली असली पाहिजे आणि अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या  नियुक्तीनंतर कमीत कमी 5 वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाहीजे. सदर अग्रिम कर्मचारी यांना सेवेत कालावधी एकदाच देय आहे.

2. मोटार कार/ मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड चालविण्याचे अनुज्ञाप्ती (Licence) ची छायाप्रत सादर करावी.

3. नवीन खरेदी करावयाच्या मोटार कार/ मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अथवा  मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल ची उत्पादनाचे वर्ष,खरेदीची तारीख व त्या संदर्भांचे नोंदणीचे कागदपत्र.

4.शासकीय विमा निधीकडे नवीन मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल विमा काढण्यात यावा.व तो सतत चालू ठेवावा.

5. दिनांक.1 मे, 2001 रोजी अथवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.

6. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतनातून होणारी एकूण वजाती त्याच्या मासिक वित्तलब्धीच्या 50% पेक्षा अधिक असता कामा नये.

7.अग्रिम धारकाने मोटार कार/ नवीन मोटार वाहन/नवीन मोटार सायकल/स्कूटर/ मोपेड/ सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलीत सायकल अग्रिमाची खात्यात रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्यात मोटार कार खरेदी करावी. खरेदीचे कागदपत्र शासनास/कार्यालयास सादर करावी. नाही केले तर शासन निर्णय दि.26.09.1997 नुसार एकरकमी दंडनीय व्याज भरावे लागेल.

8.गहाण खतामध्ये कारचा मेक,मॉडेल आणि चेसिस क्रमांक स्पष्टपणे नमूद केला जावा.

9. अग्रिमाची व्याजासह परतफेड होत नाही तोपर्यंत कार शासनाकडे गहाण म्हणुन राहते. अग्रिमधारकाकडून करारपत्र (नमुना 20),गहाण बंधपत्र (नमुना 21) व दुय्यम बंधपत्र (नमुना-22) भरुन घेण्यात येते.

10. मुंबई वित्तीय नियम-1959 मधील संबंधित नियम 136,137 व 139 नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

         काही आदेश देण्यात येत आहे –1) लेखा व कोषागार कार्यालय 2) जलसंपदा  विभाग 3) विधी व न्याय विभाग

  • https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/index.jsp वर जाऊन शासना कडून कर्मचाऱ्यांचे घरबांधणी अग्रिम आले असेल. ते या वेबसाईट वरुन जाऊन संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे. 

       ·         Motor car / cycle form

     ·     व्याजाची माहिती (व्याजाची परिगणना व शासनाने ठरवून दिलेले दर वर्षीचे व्याज किती  आहे.)

 

Leave a Reply