जेष्ठतासूची |मानीव दिनांक | महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली-2021

जेष्ठतासूची |मानीव दिनांक | महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली-2021

प्रस्तावना:- शासन अधिसूचना दि. 21.06.2021 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली-2021 नविन स्वरुपात तयार शासनाकडून तयार करण्यात आले आहे. या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.या अधिसूचना नुसार दरवर्षी 1 जानेवारीला जेष्ठता यादी/ जेष्ठतासूची जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  पदोन्नती ही सेवाजेष्ठतानुसार देण्यात येत असते. जर सेवा जेष्ठताच ठरविण्यात आली नाही. तर पदोन्नती कशी देणार? … Read more