नवीन परिवीक्षा धोरण| 2 वर्ष परिवीक्षाधीन कालावधी | Probationary Period

नवीन परिवीक्षा धोरण | परिवीक्षाधीन कालावधी | Probationary Period

प्रस्तावना:- शासकीय सेवेत प्रथम  नियुक्ती झाल्यानंतर, संबंधीत कर्मचाऱ्याची शासकीय सेवा करण्याची क्षमता अजमावण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून सन 1948 पासून परिवीक्षा धोरण/Probationary Period लागू  करण्यात आले आहे. यांनतर भरपूर शासन निर्णय /परिपत्रक निघाले आहे. शासन निर्णय 29/02/2016 नुसार शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीबाबत समाप्तीबाबत  आदेशीत केले आहे. पंरतू  शासन निर्णय दि. 29/06/ 2021 रोजी नवीन परिवीक्षा धोरण … Read more