राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वैद्यकिय तपासणी धोरण|Medical examination policy of state government officials and employees

प्रस्तावना:- शासकिय अधिकारी/कर्मचारी यांना वयाच्या 50/55 व्या वषापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर सेवेचे पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबतची एकत्रित कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग दि.10.06.2019 च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासकिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवेचे पुनर्विलोकन करतांना काही निकष नमूद केले आहेत. त्यात शारिरीक क्षमता / प्रकृतिमान तपासणे हा महत्वाचा निकष आहे. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची शारीरिक क्षमता / प्रकृतिमान योग्य नसल्यास त्याचा शासकिय कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दि. 07.02.2018 सोबत दिलेल्या कार्यमूल्यमापन अहवालातील नमुन्यातील भाग-3 (प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांने लिहावयाचा मूल्यमापन अहवाल ) यातील मुद्दा क्र.7 मध्ये, प्रकृतीमान (State of Health) यासमोर (उत्कृष्ट्ठ / चांगला/चांगले नाही) अशी वर्गवारी दिलेली आहे. सबब, प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांने संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात प्रकृतीमान संदर्भात शेरे लिहण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे  वैद्यकिय तपासणी अहवाल पाहून शेरे लिहिल्यास ते वास्तकवितेला धरुन राहतील. त्याअनुषांगाने विभागाच्या दि.01.12.1998दि.31.08.2006 या शासन निर्णयानुसार 45 अथवा त्यावरील वयोगटातील रु.12000-16500 (जुनी वेतनश्रेणी 3700-5000)(सातवा वेतन 1.S-25 : 78800-209200)  व त्यावरील वेतनश्रेणी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी वैद्यकिय तपासण्या(Medical examination) 2 वर्षातून एकदा करुन त्याच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम रु.5000/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत देय होती. सदर सुविधा ठराविक एका वेतनश्रेणी व त्यावरील असलेल्या वेतनश्रेणीसाठी असुन सदर सुविधा राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त होत असलेल्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकीय चाचण्या  खालील प्रमाणे लागू करण्यात आली आहे.शासन निर्णय दिनांक 22/04/2022 नुसार राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वैद्यकिय तपासणी धोरण ठरविण्यात आले आहे.

1) राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले वय 40 ते 50 या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा व व वय वर्ष 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय राहील. वैद्यकीय तपासणीकरीता रु.5000/- याप्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंतच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती प्रत्येक अधिकारी व तपासणीकरीता रु 5000/- याप्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंतच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्यात येणार आहे.

2) राज्यातील वय वर्ष 40 पुढील कार्यरत शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त होत असलेल्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकीय चाचण्या खालीलनमूद करण्यात आलेल्या चाचच्या सर्व शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास सदर चाचण्या बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्याबाबत वेगळया सूचना शासनाकडून लवकरच देण्यात येणार आहे.                                                                         

3) सदर वैद्यकिय  तपासणीबाबत काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

3.1) शासन निर्णय दि.16.12.2014 अन्वये भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना ज्या वैद्यकिय चाचण्या करण्यास सहमती दिली आहे, त्याप्रमाणेच राज्य शासकिय सेवेतील सर्व कार्यरत शासकिय अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे वय 40 वषे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना खाली दर्शविल्याप्रमाणे सर्व कधि वयोगिातील िममचाऱयाांना सोबत जोिलेल्या प्रपि-अ मध्ये दशमकवल्याप्रमाणे सवम वैद्यकिय तपासण्या लागू राहतील. सदर वैद्यकिय चाचण्यांसाठी अवश्यक असलेली रककम अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रथम स्वत: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती रु.5000/-इतक्या रकमेच्या मर्यादेत कर्मचाऱ्यांने स्वत:च्या कार्यालयातून घ्यावी. तपासणीसाठी कोणतेही वेतन अग्रिम देण्यात येणार नाही. तसेच सदर रकमेच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ घेतल्यास आयकर परिगणना करीता याचा लाभ देण्य होणार नाही.

3.2) राज्य शासकिय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकिय/निमशासकिय रुग्णालये / वैद्यकिय महाविद्यालये येथे वैद्यकिय चाचण्या केल्यास त्या निशुल्क किंवा नाममात्र शुल्क असल्यामुळे त्त्यांची प्रतिपूर्ती आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील. तथापि, सदर शुल्काची प्रतिपूर्तीची एकूण मर्यादा रु.5000/- इतक्या रकमेपर्यंत राहील. तसेच प्रतिपूर्तीची मागणी करताना वैद्यकिय चाचण्या केल्याने संबंधित संस्थेचे मूळ देयक कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील

3.3) वैद्यकिय तपासण्यांचा 1 दिवस हा कालावधी कर्तव्यकाळ म्हणून समजण्यात येईल. तसेच तपासण्यांसाठीची पूर्वतयारी/आवश्यक खबरदारी सुध्दा रुग्णालयाच्या सल्ल्याने अधिकारी /कर्मचारी यांनी स्वत: घ्यावी.

3.4) वैद्यकिय तपासणीसाठी मुख्यालय किवा मुख्यालयाबाहेरील रुग्णालयात जाणार असल्याची पूर्वकल्पना अधिकाऱ्यांनी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या लगतच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यकत आहे.

3.5) या शासन निर्णयान्वये वार्षिक वैद्यकीय तपासणीच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासन निर्णय दि. ३१ ऑगस्ट 2006 अन्वये दर दोन वर्षातून एकदा अनुज्ञेय असलेली वैद्यकिय तपासण्यांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती देय राहणार नाही

3.6) वैद्यकिय तपासणी झाल्याची नोंद अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात करावयाची असल्याने सदर तपासण्या करण्याचा कालावधीची गणना आर्थिक वर्षाप्रमाणे (उदा .01 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023) करण्यात यावी. या कालावधीत संबंधित रुग्णालयाशी परस्पर संपर्क साधून तपासणीच्या तारखा निश्चित करुन घ्याव्यात व प्रपत्र  अ  मधील सर्व वैद्यकिय तपासण्या करुन घ्याव्यात. तसेच सदर चाचण्या करण्यांची वयोमर्यादा 40 वर्ष व त्यावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने ज्यांचे ज्या  आर्थिक वर्षात वय 40 वर्ष पूर्ण होते. त्या आर्थिक वर्षापासून सदर तपासण्या करण्यांचा लाभ लागू/ देय राहील.

4) सदर तपासण्या केल्यावर त्यांचा अहवाल वैद्यकिय अधिकाऱ्यांने उपलब्ध केल्यावर संबंधित कार्यालयाप्रमुखास सादर करावा किंवा गोपनीय अहवालासोबत ठेवावा याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून सूचना देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

40 वर्ष व त्यावरील वयोमर्यादा असलेला सर्व वेतनश्रेणी व (अ ते ड गट)गटातील कार्यरत शासकिय सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरीता वैद्यकीय चाचण्यांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

Investigations Reports
1.(a) Hemoglobin
(i) Hemoglobin
(ii) TLC (Total Leukocyte Count)
(iii) DLC (Differential Leukocyte count
(a) Polymorphs
(b) Lymphocytes
(c) Eosinophils
(d) Basophils
(e) Monocytes
(iv) Peripheral Smear
(b) Thyroid Profile
i) T3
ii) T4
iii) TSH
(c) Vit.B12 test
(d) Vat. D3 test
2.Urine Examination
(i) Colour
(ii) Albumin
(iii) Sugar
(iv) Microscopic Exami
Stool routine
(i) Ova, cyst
(ii) Occult blood
3.Blood Sugar
(i) Fasting
(ii) Post- Prandial
(iii) HbAIC
(iv) Insulin (Fasting)
4.Lipid Profile
(i) Total Cholesterol
(ii) HDL Cholesterol (High Density Lipoprotein Cholesterol)
(iii) LDL Cholesterol (Low Density Lipoprotein Cholesterol)
(iv) VLDL Cholesterol (Very Low Density Lipoprotein Cholesterol)
(v) Triglycerides
5.Liver Function Tests
(i) S. Bilirubin (Total) (Serum Bilirubin)
(ii) S. Bilirubin (Direct) (Serum Bilirubin)
(iii) S.G.O.T. (Serum glutamic oxaloacetic transaminase)
(iv) S.G.P.T. (Serum glutamic Pyruvic transaminase)
(v) Australia Antigen Test (Hepatitis B)
(vi) Serum Total proteins
Albumin, Globulin, A/G ratio
(vii) Prothrombin time (P.T.) INR
6.Kidney Function Tests
(i) Blood Urea
(ii) S. Creatinine (Serum Creatinine)
(iii) S. Uric Acid ( Serum Uric Acid)
(iv) Na + (sodium)
(v) K (Potassium)
(vi) calcium
(vii) Inorganic Phosphorus
7.Cancer screening
A) For Men
i) PSA (Prostate Specific Antigen test)
ii)LAD ( Lactic Acid Dehydrogenase test)
B) FOR WOMEN
i) PAP-SMEAR (Papanicolaou test)
8. X-Ray Chest PA view Report
9. ECG Report (Electro Cardiogram Report)
10. USG Abdomen with pelvis (Ultrasonography Abdomen with pelvis Report)
11. TMT Report ( Treadmill test)/ Stress test
12. Mammography Report (Women)

13.Gynaecological Health Check up
(i) Pelvic Examination
(a) Local Examination
(b) Per Vaginum (PV)
(c) Per Speculum
(ii) Surgical Examination
(iii) Breast Examination
14. (i) Urological Examination (For Men Only)
(ii) Rectal Examination (For Men Only)
15.Systemic Examination
(i) Resp System (Respiratory System)
PFT (Pulmonary Function test)
(ii) CVS (Cardiovascular System)
(iii) Abdomen
(iv) CNS (Central Nervous System)
(v) Locomotor System
(vi) Dental Examination
16.Eye Examination
(i) Distant Vision
(ii) Vision with Glasses
(iii) Colour Vision
(iv) Tonometry
(v) Fundus Examination
17.ENT
(i) Oral Cavity
(ii) Nose
(iii) Throat & Neck
(iv) Laryn

Leave a Reply