अनाथ आरक्षण | Orphan Reservation

अनाथ आरक्षण

प्रस्तावना:- शासन निर्णय दिनांक 06/04/2023 नुसार अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करण्यात आला आहे. अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता  शासन निर्णय दि.2/4/2018 अन्वये अनाथ मुलांना सर्वप्रथम खुल्या प्रवगातून शिक्षण व नोकरी यामध्ये 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. व अनाथ आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषांगाने  मार्गदर्शक सूचना महिला व बाल विकास विभाग, … Read more