बिंदुनामावली | Bindu Namavali

web बिंदुनामावली

प्रस्तावना :- मा.सर्वोच्च न्यायालयाने  सिव्हिल पिटिशन क्र.3123/2020 मध्ये दि.5 मे,2021 रोजी दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन राज्याच्या लोकसेवांमधीलन शासकीय/निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी शासन निर्णय दिनांक 06/07/2021 नुसार सुधारीत बिंदुनामावली/Bindu Namavali विहित करण्यात आली आहे. ही बिंदुनामावली सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपाहिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था,स्थानिक स्वराज्स संस्था,जिल्हा परिषदा, महामंडळे,शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था,विद्यापीठे,सहकारी संस्था,शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपात्याखालील … Read more