महिलांसाठी रजा : प्रसूती रजा-180 दिवस | Women for Leave

महिलांसाठी रजा |प्रसूती रजा| Women for Leave

प्रस्तावना:- महिलांसाठी काही विशेष रजा जसे प्रसूती रजा,सरोगसी रजा ,अपत्य दत्तक रजा व बाल संगोपन रजा इ.रजा देण्यात येते.राज्य शासनातील महिला कर्मचाऱ्यांना दिनांक 24 ऑगस्ट, 2009 च्या शासन निर्णयान्वये 180 दिवसांपर्यंत प्रसूती रजा अनुज्ञेय आहे. त्याचप्रमाणे अनाथ लहान मूल दत्तक घेणाऱ्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक 15/03/2017 च्या शासन निर्णयान्वये 180 दिवसापर्यंत “विशेष रजा”अनुज्ञेय करण्यात आलेली … Read more