म.ना.से. रजा नियम-1981 | Leave rule-1981

म.ना.से. रजा नियम-1981 | Leave rule-1981

प्रस्तावना:- रजा ही शासकीय कर्मचारी यांनी मंजूर झाल्यावरच त्याचा उपयोग घ्यावा. अधिकारी (रजा मंजूर करणारा अधिकारी) जो पर्यंत रजा मंजूर करत नाही. तो पर्यंत रजेवर जाता येत नाही. म्हणून रजेवर कर्मचाऱ्यांचा हक्क नाही. रजा मंजूर झाली तरी रजेवर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिकारी कधीही बोलवू शकतो. रजेचे प्रकार आहे. त्या प्रमाणे रजा मंजूर करण्यात येते. 1. म.ना.से. … Read more