रेखाचित्र शाखा |Information about drawing branch

शाखेबददल माहिती Information about drawing branch e1649730903492 रेखाचित्र शाखे

प्रस्तावना:- कृषी विभाग,बांधकाम विभाग,जलसंपदा विभाग व महानगरपालीका तसचे इतर  विभागात कार्यरत असलेले रेखाचित्र शाखेतील कर्मचारी यांचे पदनाम मुख्य आरेखक ,आरेखक श्रेणी-1,आरेखक श्रेणी-2 व आरेखक श्रेणी-3 इ. पदे कार्यरत आहे. जलसंपदा विभागातील दि . 11/02/1988 च्या शासन निर्णयानुसार फक्त अनुरेखक यांना पदोन्नतीसाठीच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य आहे. सरळ सेवेने लागलेलेल्या सहा आरेखकांना विभागीय परीक्षेची गरज नाही. … Read more