अतिरिक्त कार्यभार | विशेष वेतन | Special Pay

वेतन विशेष वेतन

प्रस्तावना :- महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 मधील नियम 56 नुसार जेव्हा एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे त्याच्या स्वत:च्या पदाव्यतीरिक्त दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपतिण्यात येतो, तेव्हा  अशा दुसऱ्या पदाकरीता त्यास अतिरिक्त वेतन/ विशेष वेतन मंजूर करण्यात येते.स्वतःचा कार्यभार सांभाळून अतिरिक्त पदाचा कार्यभार धारण केलेला आहे.  त्याबाबत विशेष वेतन मंजूर करण्यात येत आहे.आपल्या पदाव्यतिरिक्त अतिरिक्त पदाचा … Read more