कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुज्ञप्त‍ि शुल्काची वसुलीबाबत.

कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुज्ञप्त‍ि शुल्काची वसुलीबाबत.

शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2022 नुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी अनुज्ञप्त‍ि शुल्काची वसुलीबाबत सुधारीत करण्यात आली आहे.मुंबई नागरी सेवा नियम, 1959 खंड 1 मधील नियम 849(बी) च्या तरतुदीनुसार कर्तव्यस्थानी दिलेल्या शासकीय निवासस्थानासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या वित्तलब्धीच्या 10 टक्के किंवा निवासस्थानाचे प्रमाणित भाडे हयापैंकी जे कमी असेल तेवढे अनुज्ञप्ती शुल्क द्यावे लागते. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या … Read more