राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती ,राष्ट्रीय दिन व सार्वजनिक सुटटया-सन 2023

राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती ,राष्ट्रीय दिन व सार्वजनिक सुटटया-सन 2023

अ) सार्वजनिक सुटटया शासन अधिसूचना दिनांक-02/12/2022 नुसार महाराष्ट्र  राज्यात सन-2023 सालासाठी खालील नमूद केलेल्या दिवसी सार्वजनिक सुटटया लागू करण्यात आल्या आहे. अ.क्र. सुटटीचा दिवस दिनांक 1 प्रजासत्ताक दिन 26/01/2022 2 महाशिवरात्री 18/02/2023 3 होळी(रंगपंचमी) 07/03/2023 4 महावीर जयंती 04/04/2023 5 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 14/04/2023 6 गुड फ्रायडे 07/04/2023 7 महराष्ट्र दिन 01/05/2023 8 बुध्द … Read more