सुक्ष्म पतपुरवठा योजना

 

नों 

Table of Contents

 अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

§  विहित नमुन्यातीलपुर्ण भरलेलाकर्ज मागणीअर्ज (रु. लाखापर्यंत प्रती मध्ये त्यावरील प्रकरणअसल्यास प्रती मध्येसाक्षांकित कागदपत्रेअर्जासह)

§    संस्था नोंदणीप्रमाणपत्र

§    संस्था निवेदन(मॅमोरॅन्डम)

§    संस्थाचे उद्देश

§    कार्यकारी सभासदयादी

§    आमसभा ठराव(बैठक क्र.)

§    मागील तीनवर्षात संस्थेद्वारादिव्यांगांसाठी केलेल्याकार्याचा तपशीलअहवाल

§   कोणत्याही वित्तीयसंस्थान / राज्यकिंवा राष्ट्रीयसरकार मान्यसंस्थान / आंतराष्ट्रीयवित्तीय संस्थानकडून घेतलेल्याअर्थ सहाय्यबाबत माहिती

§   संस्थाद्वारे कर्जस्वरुपात अर्थसहाय्य पुरवठाकरण्यात येणाऱ्यालाभार्थींची यादीतनमूद विषयनाव, पत्ता, वय, जात, दिव्यांग टक्केवारी, ग्रामीण किंवाशहरी, वार्षिकउत्पन्न, व्यवसायाचातपशील, लाभार्थीद्वारामागणी केलेलीरक्कम

§   संस्थेचा मागीलतीन वर्षाचाअधिकृत लेखाअहवाल

§   संस्थेचे पॅनकार्ड, बँकखाते, पासबुक, जागेबाबतचे कागदपत्रयांचे साक्षांकितसत्यप्रत

 वैधानिक कागदपत्र

 कर्जमंजुरी नंतर वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता जिल्हा कार्यालयात करावी लागेल.

Leave a Reply