वेतन पडताळणी | Information About Payment verification

25E0 25A4 25B5 25E0 25A5 2587 25E0 25A4 25A4 25E0 25A4 25A8 25E0 25A4 25AA 25E0 25A4 25A1 25E0 25A4 25A4 25E0 25A4 25BE 25E0 25A4 25B3 25E0 25A4 25A3 25E0 25A5 2580 वेतन पडताळणी

प्रस्तावना:-प्रत्येक कार्यालयात वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निश्च‍िती करण्यात येते/आली आहे. जी काही वेतन निश्च‍िती केली जाते. ही योग्य आहे का हे पाहण्यासाठी शासना कडून वेतन पडताळणीची (पथका) निर्म‍िती केली आहे. साहव्या वेतन आयोगाची वेतन पडताळणी पूर्ण झाली आहे. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे शासना कडून सेवापुस्तकाची वेतन पडताळणी करीता आता नविन प्रणाली (Website) तयार करण्यात … Read more