दिव्यांग आरक्षण|Divvying Reservation For Maharashtra Government Divvying Employees

divyang दिव्यांग आरक्षण

प्रस्तावना: – दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम-2016 संपूर्ण देशात दिनांक 17.04.2017 पासून लागू करण्यात आला असून अपंग व्यक्ती अधिनियम-१९९५ निरसीत करण्यात आला आहे.दिव्यांग व्यकती हक्क अधिनियम-२०१६ अन्वये  दिव्यांगयांच्या २१ दिव्यांग प्रवर्गाचा समावेश करण्यात  आला आहे. दिव्यांगाचे 21 प्रकार खालील प्रमाणे आहेत. अ.क्र.  Type of Disabilities दिव्यांगाचा प्रकार अ.क्र. Type of Disabilities दिव्यांगाचा प्रकार 1 Blindness अंध … Read more

शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व | Disability While Working in government service

शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रकरणी “विकलांग व्यक्तीसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण पूणय सहभाग) अधिनियम,1995”अन्वये कार्यवाही करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा दिनांक 02/08/2021 चा शासन निर्णय.  0004