शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व | Disability While Working in government service

शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रकरणी विकलांग व्यक्तीसाठी
(समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण पूणय सहभाग) अधिनियम,1995अन्वये कार्यवाही
करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा दिनांक 02/08/2021 चा शासन निर्णय.  0004

Leave a Reply