मानसिक विकलांग(मनोरुण),सेरेब्रल पाल्सी आणि आत्ममग्न(ऑटीझम) अशा दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार योजना

AVvXsEhx7BzNN2evpC5pp0WHBHS8ougN5yoN0PbzRo5iS5rN52M8PCzVdmJRz0OLqGuz UdOEdb5b8 सेरेब्रल पाल्सी आणि आत्ममग्न(ऑटीझम) अशा दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार योजना

कर्ज मर्यादा : रुपये १० लाख

कर्ज देताना त्यासाठी करावा लागणारा कायदेशीर करार हा मनोरुग्ण व्यक्तीबरोबर करता

येत नसल्यामुळे त्यांना खालील व्याक्तीमार्फात कर्ज मिळवता येईल.

मनोरुग्णाचेआईवडील

§  मनोरुग्णाचे सहचर(पती अथवापत्नी)

§  कायदेशीर पालक

कर्ज मागणी अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्र

  §   मूळ विहितनमुन्यातील अर्जपूर्णतया भरलेलाअसावा

  §  १५ वर्षेमहाराष्ट्रात वास्तव्यअसल्या बाबतचादाखला / डोमिसाईलसर्टी फिकेट

  §  वयाचा दाखला, शाळा सोडल्याचादाखला (वयाच्यापुराव्याबाबत कागदपत्रे)

  §  दिव्यांगत्वाचा दाखला(साक्षांकित केलेलीसत्यप्रत)

  §  निवडणूक आयोगानेदिलेल्या ओळखपत्राचीप्रत /आधारकार्ड /पॅनकार्ड किंवादिव्यांग ओळखपत्र

  §  पासपोर्ट साईज पूर्ण आकाराचाफोटो (अर्जावरचिकटवण्यात यावेत

  §  जागेच्या उपलब्धतेचापुरावा (जागास्वत:चीअसल्यास करपावती, नातेवाईकाचीअसल्यास संमतीपत्र,      

        भाड्याची असल्यास भाडे  करारनामा

  §  कर्जबाजारी/ वित्तसंस्थेचा थकबाकीदारनसल्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र(रुपये १००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

  §  व्यवसायाबाबत प्रकल्पअहवाल रु. लाख पर्यंतलाभार्थ्यांच्या स्वाक्षरीनेप्रमाणित केलेलाचालेल

  §  दरपत्रक

  §  मतीमंद सेरेब्रलपाल्सी, ऑटिझमअर्जदाराबाबत पालकत्वाचादाखला

  §  मतीमंद सेरेब्रलपाल्सी/ ऑटिझमअर्जदाराकरिता जिल्हालोकल लेव्हलकमिटी द्वाराप्रमाणित केलेला   

        कायदेशीर पालकत्वाचादाखला,मतीमंदव्यक्तीसह कुटुंबाचाएकत्रित फोटो ३ 

  §  मतीमंद अर्जदाराच्याबाबतीत अर्जावरपालकांची (Legal Guardian) सही असणेआवश्यक आहे

वैधानिक कागदपत्र

नमुना क्र.

१. स्थळपाहणी

२. जमीनदार वैयक्तिक माहिती

३. पैसे दिल्याची पावती

४. डी.पी. नोट

५. प्रतिज्ञापत्र (लाभार्थींच्या नावे १००/- रु.च्या स्टॅम्प पेपरवर )

६. जामीन करारनामा (१००/- रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)

७. तारण करारनामा ( १०० रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)

माहिती साठी-https://mshfdc.co.in

Leave a Reply