मुदती कर्ज योजना (पशुसंवर्धन)| Term Loan Scheme (Animal Husbandry)

प्रकल्प मर्यादा : रु. ५ लाख पर्यंत व्याज दर (वार्षिक) : रु. ५००००/- पर्यंत ५% रु. ५००००/- वरील ६% स्त्री लाभार्थींना १% सुट अनुज्ञेय आहे. परत फेडीचा कालावधी : ५ वर्षे लाभार्थींचा सहभाग : ५% (एक लक्षावरील कर्ज प्रकरणाकरिता) स्त्री लाभार्थींना १% सुट अनुज्ञेय आहे . तसेच अंध, मुकबधीर व मतीमंद प्रवर्गासाठी व्याज दरात ०.५% सुट … Read more

शैक्षणिक कर्ज योजना| Educational loan scheme

एच.एस.सी. नंतर स्वत: दिव्यांग असलेला शिक्षणार्थी/प्रशिक्षणार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. एच.एस.सी. नंतर नोकरी मिळण्यायोग्य असलेल्या सर्व पाठ्यक्रमाकरिता ही कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे. सदर पाठ्यक्रम शासन मान्य असावा. या कर्ज योजनेत वसतिगृह, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, वाचनालय, शिकवणी, प्रयोगशाळा, बांधकाम निधी इ. शुल्क व पुस्तके, पोषाख खरेदी, शैक्षणिक यंत्र व उपकरणे खरेदी, प्रवास खर्च, संगणक खरेदी … Read more

सुक्ष्म पतपुरवठा योजना

  नों   अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे §  विहित नमुन्यातीलपुर्ण भरलेलाकर्ज मागणीअर्ज (रु. ५ लाखापर्यंत २प्रती मध्येव त्यावरील प्रकरणअसल्यास ३प्रती मध्येसाक्षांकित कागदपत्रेअर्जासह) §    संस्था नोंदणीप्रमाणपत्र §    संस्था निवेदन(मॅमोरॅन्डम) §    संस्थाचे उद्देश §    कार्यकारी सभासदयादी §    आमसभा ठराव(बैठक क्र.) §    मागील तीनवर्षात संस्थेद्वारादिव्यांगांसाठी केलेल्याकार्याचा तपशीलअहवाल §   कोणत्याही वित्तीयसंस्थान / राज्यकिंवा राष्ट्रीयसरकार मान्यसंस्थान / आंतराष्ट्रीयवित्तीय संस्थानकडून घेतलेल्याअर्थ सहाय्यबाबत माहिती … Read more