शासकीय पुस्तके|Government Book For Maharashtra Government Employees

पुस्तके web शासकीय पुस्तके

प्रस्तावना:- शासकीय कार्य पाडत असतांना नियम / शासकीय पुस्तकांची (government books) गरत असते. शासनाच्या अधिकृत पुस्तकाशिवाय आपण आपले कार्य करु शकत नाही. जसे शासन निर्णय, परिपत्रक,अधिनियम इ. आवश्यक्ता आहे. तसेच शासकीय पुस्तकांची आवश्यक्ता असते. यामध्ये शासकीय पुस्तके(government-books) देण्यात आली आहे. याचा उपयोग शासकीय काम करतांना होऊ शकतो. emahgov.com या Website वर सर्व शासन निर्णय/अधिनियम/परिपत्रक/पत्र Upload … Read more