आश्वासीत प्रगती योजना| Assured Progress Scheme For Maharashtra Government Employees

AVvXsEj3kZBe8M3Ll wB6EM4 m8ILGvlgNWDSnnHdOaYLsEGAm SqvbvDoZeF2rG1aKYdXRoTagCEZIw2KbL1ilUe2BuspndY3zyUHHQZqHdODYMMn ojEyZ4Tbk7twuNpBqLpWYr1zzmL6WvAS7tIvaprir SckwONv5pbUKr2LSZvC1igCFbNwA m6ukys=s320 आश्वासीत प्रगती योजना

 

          गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना काही ठिकाणी पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध आहे व काही ठिकाणी संधी उपलब्ध नाही.त्यामुळे कुंठीतता घालविण्यासाठी  शासन निर्णय दि.08/06/1995 पासून कालबध्द पदोन्नती योजना दिनांक 01 /10/1994 पासून लागू करण्यात आली आहे. हि योजना सरळ सेवेतुन लागलेल्या या पदान्नतीच्या पदापासून 12 वर्षानंतरच्या नियमित सेवेनंतर एक वेळ वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय ठरविण्यात आली आहे.(काही पदांना समावेशापासून देय ठरविण्यात आले आहे.)

शासन निर्णय दि.01/11/1995 नुसार शा.नि. दि.08/06/1995 च्या शासन निर्णयातील काही मुददयाबाबत शासन कडुन स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दि.20/03/1997 नुसार शा.नि. दि.08/06/1995 च्या शासन निर्णयातील काही मुददयाबाबत शासन कडुन स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

 

शासन निर्णय दि.20/07/2001 पासून सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना ही पाचव्या वेतन आयोगा पासून  दिनांक 01 /08/2001 पासून लागू करण्यात आली आहे. हि योजना  रु 8000-13500 व त्याहून कमी वेतन श्रेणीणीत वेतन घेणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू करण्यात आली आहे.या योजनेचा लाभ संपूर्ण सेवेत फक्त एकवेळ देय ठरविण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ पदावरील 12 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतरच अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनाखालील लाभ देण्याबाबत अधिकार प्रदान करण्याबाबत शासन निर्णय दि.11/01/2002

शासन निर्णय दि.21/04/2003 नुसार विभागीय चौकशी आणि आप्रयोबाबत खुलासा.̄(शासन निर्णय 22/04/1996)

स्वविनंतीनुसार अथवा अन्य कारणास्तव बदली झाल्यामुळे जेष्ठता गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा आप्रयोसाठी ग्राहय धरण्याबाबत शासन निर्णय दि.10/09/2007 शासन निर्णय दि.01/11/2008

काही शासन निर्णय वेतन आयोगात असेल

 

Leave a Reply