कार्यालयीन कार्यपध्दती : पत्रव्यवहार-टिपणी लेखन | Office Work

कार्यालयीन कार्यपध्दती : पत्रव्यवहार-टिपणी लेखन | Office Work

प्रस्तावना:- कोणताही पत्रव्यवहार निकाली काढण्यासाठी कशा पध्दतीने टिपणी लेखन व पत्रव्यवहारचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. याबाबत शासन स्तरावरुन कार्यालयीन कार्यपध्दती तयार केली आहे. त्यानुसार टिपणी व पत्रलेखन करावे.शासन निर्णय दि.30/05/2018 नुसार शासनाच्या वतीने करण्यात येणारा सर्व पत्रव्यवहार /प्रत्येक कागदपत्र /आदेश/पावती व इतर कोणत्याही प्रकारच्या दस्ताऐवजावर सही करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी यांनी सहीखाली स्वत:चे नांव,पदनाम व कार्यालय … Read more

शैक्षणिक माहिती | Educational Information

शैक्षणिक माहिती | Educational Information

प्रस्तावना:- शैक्षणिक माहिती  हया मेन्यु खालील शैक्षणिक माहिती देण्यात येणार आहे. महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्व खालील ओळीमधून पटवून दिले आहे. विद्येविना मती गेली|मतीविना नीती गेली|नीतीविना गती गेली|गतीविना वित्त गेले|वित्तविना शुद्र खचले|इतके अनर्थ एका अविद्येने केले|| The Maharashtra SSC Result 2022 will be released online on the website of the board. Students will be able … Read more

कार्यालयीन उपस्थ‍िती | Office Attendance

कार्यालयीन उपस्थ‍िती | Office Attendance

प्रस्तावना:- प्रशासकीय गतिमानता,लोका‍भिमूख प्रशासन देणे देणे हे कार्यालयीन कामकाजाचे मुख्य उददेश आहे. द्यायची सेवा वेळेत व बिन तक्रारी दयायची असतात. त्यामुळे शासनाने कार्यालयीन वेळ ठरवून देलेली आहे. त्यानुसार अधिकारी/कर्मचारी यांनी कार्यालयीन उपस्थ‍िती दर्शवावी. यामध्ये कधी यायचे जेवणाची वेळ व जाण्याची वेळ ठरवून देण्यात आली आहे. तसेच कार्यालयीन वेळेनंतर  महिला वर्गांना कार्यालयात थांबवून नये. बायोमॅट्रीक प्रणालीचा … Read more

म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम-1981

म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम-1981

1.पदग्रहण अवधी ची अनुज्ञेयता-:-            नियम क्रमांक 9 (नियम क्रमांक 9(27), 10 व 11) शासकीय कर्मचा-याची बदली प्रशासकीय कारणास्तव झाल्यानंतर नविन  पदावर हजर होण्यासाठी मिळणारा अवधी म्हणजे पदग्रहण अवधी होय. कर्मचा-याने आपल्या जुन्या पदाचा कार्यभार सोडून दिल्यानंतर त्याच मुख्यालयात किंवा नविन ठिकाणी नव्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्या कर्मचा-यास पदग्रहण अवधी मिळतो. जास्तीत … Read more