तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना

वेतन आप्रयो web सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना

प्रस्तावना:- कालबध्द योजना व सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना हया दोन योजना संपूर्ण सेवा कालावधीत एक लाभाच्या योजना होती व मूळ नियुक्तीपासुन 12 वर्षाच्या नियमित सेवा पूर्ण केल्यानंतर व पात्रतेनुसार अनुज्ञेय करण्यात आली. सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना ही संपूर्ण सेवा कालावधीत दोन लाभाची योजना आहे.यामध्ये पहीला लाभ 12 वर्षानंतर मिळत होता. दुसरा लाभ हा पहीला … Read more

सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना| Assured Progress Scheme under Revised Services

 6 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनाचा शासन निर्णय दि.01/04/2010 रोजी निर्गमीत करण्यात आला. दि.01/10/2006 पासून यांची अमंबजावणी करण्याचे आदेशीत करण्यात आले आहे. कमाल वेतन बँड पी बी-3 (रु.15600-39100) ग्रेड पे 5400 पर्यंत वेतन घेणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू करण्यात आला आहे. पात्र अधि/कर्म यांना संपूर्ण सेवाकालावधीत कमाल दोन वेळा पदोन्नतीच्या पदाची वेतनरचना … Read more

आश्वासीत प्रगती योजना| Assured Progress Scheme For Maharashtra Government Employees

            गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना काही ठिकाणी पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध आहे व काही ठिकाणी संधी उपलब्ध नाही.त्यामुळे कुंठीतता घालविण्यासाठी  शासन निर्णय दि.08/06/1995 पासून कालबध्द पदोन्नती योजना दिनांक 01 /10/1994 पासून लागू करण्यात आली आहे. हि योजना सरळ सेवेतुन लागलेल्या या पदान्नतीच्या पदापासून 12 वर्षानंतरच्या नियमित सेवेनंतर एक वेळ वरिष्ठ … Read more