राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत स्तर-1 मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याची मुभा देणेबाबत.

स्तर-1 मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याची मुभा देणेबाबत.

प्रस्तावना:-शासन निर्णय दि.30/09/2022 नुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना स्तर-1 मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणूकीचा विकल्प निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सद्यास्थ‍ित महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी डिफॉल्ट योजना (Default Scheme) लागू आहे. यामध्ये  तीन पेन्शन निधी आहे. (1.भारतीय स्टेट बँक 2. भारतीय जीवन विमा महामंडळ 3.युटीआय योजना). पण या शासन निर्णया नुसार आता … Read more

शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात विद्यमान मा. राष्ट्रपती श्रीम. द्रौपदी मुर्मू यांचे छायाचित्र /“ हॅलो” ऐवजी “वंदे मातरम” या अभिवादनाने करण्याबाबत.

शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात विद्यमान मा. राष्ट्रपती श्रीम. द्रौपदी मुर्मू यांचे छायाचित्र “ हॅलो” ऐवजी “वंदे मातरम” या अभिवादनाने करण्याबाबत.

प्रस्तावना:- शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात विद्यमान मा. राष्ट्रपती श्रीम. द्रौपदी मुर्मू यांचे छायाचित्र प्रदर्शित करण्याबाबत व “स्वातंत्रयाचा अमृत महोत्सव” च्या औचित्यानुसार शासकीय कार्यालयांतील दूरध्वनी/ भ्रमणध्वनीवर अभ्यागतांशी किंवा सहकारी अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याशी करावयाच्या संभाषणाची सुरुवात “ हॅलो” ऐवजी “वंदे मातरम” या अभिवादनाने करण्याबाबत शासन  निर्णय/परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. अ)शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात विद्यमान मा. राष्ट्रपती श्रीम. द्रौपदी मुर्मू यांचे … Read more

एनपीएस / NPS रक्कम कुठे जमा केली जाते. माहित आहे काय?

एनपीएसची रक्कम कुठे जमा केली जाते. माहित आहे काय?

प्रस्तावना:- शासकीय कर्मचाऱ्यांची धारणा आहे की, NPS / एनपीएस मधील रक्कम ही शेअर मार्केटमधील equity / Stock Market मध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करण्यात येते. हे चूकीचे आहे. Pension Fund Requlatory and Development Authority(PFRDA) च्या नियमानुसार फक्त 15 टक्के गुंतवणूक ही equity / Stock Market  किंवा equity related instruments मध्ये गुंतवणूक केली जाते.  राज्य शासनासाठी तीन … Read more

वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछात्र | Medical Reimbursement Insurance

वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछात्र

प्रस्तावना:- शासन निर्णय दि. 21/07/2022 नुसार प्रस्तुत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछात्र योजना दि.01.07.2022 ते नद.30.06.2023 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणारे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांना सक्तीची नसून  स्वेच्छेने आवश्यक तो वार्ष‍िक हप्ता भरून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी या योजनेमध्ये  सहभागी होऊ शकतील. चालू वषापासून या योजनेत केवळ सन 2022-23 या वर्षात सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी/कर्मचारी  व शासकीय … Read more