सुक्ष्म पतपुरवठा योजना

  नों   अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे §  विहित नमुन्यातीलपुर्ण भरलेलाकर्ज मागणीअर्ज (रु. ५ लाखापर्यंत २प्रती मध्येव त्यावरील प्रकरणअसल्यास ३प्रती मध्येसाक्षांकित कागदपत्रेअर्जासह) §    संस्था नोंदणीप्रमाणपत्र §    संस्था निवेदन(मॅमोरॅन्डम) §    संस्थाचे उद्देश §    कार्यकारी सभासदयादी §    आमसभा ठराव(बैठक क्र.) §    मागील तीनवर्षात संस्थेद्वारादिव्यांगांसाठी केलेल्याकार्याचा तपशीलअहवाल §   कोणत्याही वित्तीयसंस्थान / राज्यकिंवा राष्ट्रीयसरकार मान्यसंस्थान / आंतराष्ट्रीयवित्तीय संस्थानकडून घेतलेल्याअर्थ सहाय्यबाबत माहिती … Read more