दिव्यांग व्यावसायिकांना दुकानाच्या बांधकामासाठी कर्ज योजना

  Only Maharashtra State Divyang Person Purpose:- To provide financial assistance in form of a loan to the target group for theconstruction of a Commercial/Business premised on own loan/long terms lease for starting self-employment activity.   Objective:– The main objective of the Scheme is to assist the needy disabled persons by providing composite concessional loans for … Read more

मंतीमंद व्यक्तीच्या पालकांचा संस्थांसाठी आर्थिेक सहाय्य योजना

प्रकल्पची कमाल मर्यादा :- कमाल रुपये 5 लाख पर्यंत अशासकीय संस्थेचा सहभाग :- प्रकल्प किंमतीच्या 5% पालक संस्थेची नोंदणी असणे निदान 3 वर्ष आवश्यक कर्ज परत फेडीचा कालावधी :- 10 वर्षे सुरक्षा :- एकूण मंजूर रकमेच्या 25% रक्कम एन.एच.डी.सी.च्या नावे मुदत ठेव स्वरुपात तारण किंवा 40% रक्कम साम्पश्विक(Collateral) संस्थेमध्ये कमीत कमी 5 सभासद आवश्यक वार्षिाक … Read more

मानसिक विकलांग(मनोरुण),सेरेब्रल पाल्सी आणि आत्ममग्न(ऑटीझम) अशा दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार योजना

कर्ज मर्यादा : रुपये १० लाख कर्ज देताना त्यासाठी करावा लागणारा कायदेशीर करार हा मनोरुग्ण व्यक्तीबरोबर करता येत नसल्यामुळे त्यांना खालील व्याक्तीमार्फात कर्ज मिळवता येईल. मनोरुग्णाचेआई–वडील §  मनोरुग्णाचे सहचर(पती अथवापत्नी) §  कायदेशीर पालक कर्ज मागणी अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्र   §   मूळ विहितनमुन्यातील अर्जपूर्णतया भरलेलाअसावा   §  १५ वर्षेमहाराष्ट्रात वास्तव्यअसल्या बाबतचादाखला / डोमिसाईलसर्टी फिकेट   §  वयाचा … Read more

शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व | Disability While Working in government service

शासन सेवेत कार्यरत असताना अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रकरणी “विकलांग व्यक्तीसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण पूणय सहभाग) अधिनियम,1995”अन्वये कार्यवाही करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा दिनांक 02/08/2021 चा शासन निर्णय.  0004