वाहतूक भत्ता| Information About Transport Allowance

भत्ता 2014 वाहतूक भत्ता

प्रस्तावना :- शासन निर्णय 03 जुन 2014 अन्वये वाहतूक भत्यामध्ये अंध / मुकबधीर/ अस्थिव्यंगाने अधु / कण्याच्या विकाराणे पिडीत असलेले कर्मचारी / पिडीत नसलेले कर्मचारी यांच्या वाहतूक भत्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शासनाने कर्मचाऱ्याच्या निवासस्थानापासून कर्तव्य स्थानापर्यंतच्या प्रवासावरील खर्चाची भरपाई म्हणून सुधारीत दराने वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) मंजूर केलेला आहे. 01 एप्रिल 2014 पासुन वाहतुक भत्ता … Read more

महागाई भत्ता | Information about Dearness Allowance

महागाई भत्ता

प्रस्तावना :- महागाई भत्ता  (Dearness allowance) हा केंद्र सरकार ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (AICPI) च्या नुसार देते. DAचे कॅलक्युलेशन हे ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (AICPI)शी लिंक असते. याच्या फॉर्म्युलामध्ये AICPI ची सरासरी घेतली जाते. DA% = ((AICPI ची सरासरी (आधार वर्ष २००१=१००) गेल्या १२ महिन्यांसाठी-११५.७६)/११५.७६)X१००.  केंद्र शासनाने दिल्यानंतर राज्य शासन त्यानंतर महागाई भत्ताचा शासन … Read more